--- ---

De kans is aanwezig dat een week geleden een top is gevormd gelijk aan de vorige top bij 559,10. Eind vorige week werd de stijgende kortetermijnbodemlijn neerwaarts gebroken. Wordt de neerwaartse druk weer opgevoerd?

Opgaande beweging sinds begin juni neerwaarts afgebroken
Afgelopen vrijdag werd de eerste ‘rode’ candlestick van juni gevormd. Een dergelijke candlestick ontstaat als de slotkoers onder de openingskoers ligt. In alle eerdere handelsdagen in juni lag de slotkoers boven de openingskoers en dan ontstaan ‘witte’ candlesticks. Ook werd de sinds de 1e handelsdag van juni stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken. Deze doorbraak werd bewerkstelligd na de eerdere test een week geleden van zowel het 50-daags gemiddelde als de vorige (en 1e lagere top) bij 559,10. Hiermee lijkt een top te zijn gevormd in het kortetermijnbeeld en kan de neerwaartse druk weer worden opgevoerd. Zodra de AEX in de komende dagen echter structureel boven de 559,10 – 559,40 sluit, kan de opgaande weg worden vervolgd naar hogere niveaus. In dat scenario mag een hertest van de zware en belangrijke weerstandszone bij 572 – 577 niet worden uitgesloten. Maar ook in dat scenario is er in het langere technische beeld nog steeds sprake van een groot topvormingsproces in de AEX. Pas een structurele beweging boven de 577 zorgt voor een verder uitstel van een neerwaartse langetermijnbeweging en opent dan de weg naar hogere niveaus. Ik acht de kans echter groter dat de AEX in de komende zomermaanden zijn neerwaartse weg zal vervolgen richting lagere niveaus. De twee eerste richtpunten hiervoor liggen bij 529,70 en rond de 515. Kijken we naar de bewegingen van de afgelopen weken dan zien we eind mei een test van het vlakke 200-daags gemiddelde waarna de AEX in juni opliep naar het 50-daags gemiddelde. Tot op heden beweegt de AEX in de afgelopen weken dus tussen deze 2 gemiddelden.

 

Voortzetting groot topvormingsproces sinds begin 2018. Verdere daling in de zomermaanden?
De eerste vier maanden van dit jaar stonden in het teken van een zeer krachtige herstelbeweging. Een dergelijk krachtige opgaande beweging hebben we in de afgelopen jaren niet meer gezien. Alleen in maart vonden een tweetal zeer kleine tegenreacties plaats van minder 3%. Na de test eind april van bijna de toppenzone 574 – 577 werd een meervoudige top gevormd rond de 572 waarna een forsere terugval plaatsvond vanaf de 572 naar de 534,50. Toch vallen deze bewegingen nog steeds in het grotere topvormingsproces dat begin 2018 werd gestart. Een dergelijke opwaartse voortzetting had ik een half jaar geleden echter niet meer verwacht nadat duidelijke verzwakkingen in het langetermijnbeeld plaatsvonden. In het laatste kwartaal van vorig jaar werd namelijk de sinds begin 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek neerwaarts gebroken. Dit zorgde voor de beëindiging van de bijna 10 durende bullmarkt. Hiermee werd een nieuwe situatie gestart in het langetermijnbeeld. Ondanks de onverwachte hertest twee maanden geleden van de jaartoppenzone van 2018 is deze situatie niet veranderd, maar zorgde dit wel voor een langer durend topvormingsproces. De zone 572 – 577 kent tot op heden een viertal raakpunten. De eerste drie werden in de eerste helft van 2018 op de borden gezet. Daarbij ging elke top gepaard met de vorming van een groot toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover op de borden gezet. De bodem van deze nieuwe technische situatie in het langetermijnbeeld werd tot op heden eind vorig jaar op de borden gezet bij 472,20. Ik acht de kans realistisch dat deze bodem verder zal worden verlaagd. De vraag is alleen of een dergelijke verdieping dit jaar nog zal plaatsvinden, of pas in 2020.

Dubbele lagere top gevormd en bewegen tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde.
Op de 1e handelsdag van mei werd zowel de stijgende bodemlijn sinds eind vorig jaar gebroken evenals de onderkant van een twee maanden in ontwikkeling zijnde stijgende wig. Hiermee was de krachtige opgaande trend ten einde gekomen. De activatie van een hoofd-schouderpatroon eind mei kreeg echter nog geen voortzetting. Er lijkt momenteel een complex hoofd-schoudertoppatroon in de maak te zijn waarbij er meerdere rechterschouders worden ontwikkeld. Opvallend was dat de terugval in mei precies stokte bij zowel het 200-daags gemiddelde evenals het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van de voorafgaande stijging van ongeveer 100 punten. De herstelbeweging in juni zorgde voor een hertest van de vorige lagere top bij 559,10 evenals voor een doorbraak van de vanaf de 572 dalende toppenlijn. Ik had echter eerder al aangegeven dat deze dalende toppenlijn onhoudbaar was door zijn steilheid. Zodra een (lagere) top wordt bevestigd, ontstaan de contouren van een minder steil dalende toppenlijn. Waar liggen de belangrijke punten voor de komende dagen? Aan de bovenkant ligt als eerste het 50-daags gemiddelde bij 556,40. Daarboven is de meervoudige toppenzone te vinden bij 559,10 – 559,40. Een structurele doorbraak daarboven zorgt voor meer opwaartse ruimte tot mogelijk een hertest van de zone 572 – 577. Aan de onderkant ligt als eerste punt 551,40. Dit punt werd afgelopen vrijdag kortstondig doorbroken. Daaronder ligt verder nog de 543 en de meest recente bodem bij 534,50. Het 200-daags gemiddelde is inmiddels te vinden bij 533,10. Een neerwaartse doorbraak daaronder zorgt voor ruimte naar de zone rond de 515.

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortShort551,40 / 543 / 539,60 / 534,50556,40 / 559,10 – 559,40 / 564,60
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie