--- ---

Vandaag breekt de AEX boven de toppenzone van vorige week (519 – 520) met een opwaartse gap. Weet de AEX boven de vorige lagere top van 522,70 te blijven? Blijf alert op toppatronen in de komende dagen.

Alert blijven op negatieve omkeersignalen bij de zone 520 – 522,70

Eind augustus werd een belangrijke steun getest bij de 506,20. Dit is sinds maart dit jaar een steeds belangrijker wordend steunpunt. Ook de 1e correctie van dit jaar vanaf de mei-top van 537,80 werd bij dit steunpunt opgevangen. Hij vormde toen een dubbele bodem bij de 506,20 begin juli. Vanaf de hertest eind augustus van dit steunpunt vond een krachtig herstel plaats. Dit herstel vond tot vorige week zijn meervoudige top bij de zone 519 – 520. Hier werden meerdere toppatronen gevormd, zoals een dark cloud cover. Als we kijken naar de weerstanden die hier verder nog zijn te vinden, zien we bij de 520,20 het 50-daags gemiddelde liggen. Verder ligt bij 520 ook het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele 2e correctie van dit jaar. Deze correctie startte bij de augustus-top van 533,20 waarna hij terugviel tot aan een intraday-bodem eind augustus van 505,90. Bij deze bodem werd uiteindelijk een doji-hammer tezamen met een island reversal bodempatroon gevormd. Dit zorgde hierna voor een krachtig herstel waarbij ook de steil dalende kortetermijntoppenlijn werd gebroken. Deze toppenlijn liep langs de toppen van 533,20, de 526,80 en de 522,70. De doorbraak hierboven was een verbetering, maar betekende nog niet het definitieve einde van de 2e correctie. Vandaag breekt de AEX direct boven de 519 – 520, maar weet hij de komende dagen onder de 522,70-top te blijven?

AEX op dagbasis

Slotdoorbraak boven 522,70 zou verdere verbetering opleveren in kortetermijnbeeld
Om de 2e correctie van dit jaar intact te houden, is het belangrijk dat de AEX in de komende dagen onder de 522,70 weet te blijven. Hier ligt de meest recente lagere top van de 2e correctie van dit jaar. Een doorbraak hierboven betekent een verbetering in het kortetermijnbeeld en maakt de weg vrij voor een beweging naar de vorige toppen van 526,80 tot de zone 531,60 – 533,20. Deze laatste zone is belangrijk voor het gehele sinds mei aanwezige topvormingsproces. Hier ligt namelijk de dubbele en lagere top die na de jaartop (in mei bij 537,80) op de borden werd gezet. Een structurele doorbraak boven de zone 531,60 – 533,20 zou de druk op de jaartop van 537,80 verhogen waarbij de kans reëel is dat deze jaartop uiteindelijk wordt gebroken. In dat scenario blijven het topvormingsproces en de daarbij behorende correctieve bewegingen zeer beperkt. De 1e correctie van dit jaar bedroeg ongeveer 6% en de recente 2e correctie stokte net boven de 5%. Ik acht de kans nog steeds groot dat de correctieve fase sinds mei wordt voortgezet tot (ruim) onder de 500-puntengrens.

Topvormingsproces in volle gang
Het huidige beeld past echter nog steeds in het topvormingsproces dat al sinds mei in ontwikkeling is. Daarbij is ook een duidelijke vergelijking te maken met de situatie die na de 510-top van april 2015 plaatsvond. Eerst een correctie die ongeveer 2 tot 3 maanden in beslag neemt, een herstelbeweging tot aan de 1e lagere top waarna de neerwaartse weg krachtig wordt vervolgd. Net als in 2015 zien we verder ook nu een groot consolidatieproces in de maandgrafiek. Op de maandgrafiek is deze consolidatie de 5e maand ingegaan, net als in 2015. Daarbij zijn de bewegingen van de laatste maanden slechts een kleine rimpeling in de stijgende langetermijngrafiek. Een andere overeenkomst met 2015 zijn de gevormde toppatronen in de maandgrafiek. Er werden sinds mei dit jaar een shooting star, een bearish engulfing en een dark cloud cover gevormd. Een groot aantal toppatronen die pas boven de 537,80 worden opgeheven. Ook op de weekgrafiek zien we belangrijke toppatronen. Zowel bij de 537,80 evenals de 533,20 werden bearish engulfing patronen gevormd. In het langere beeld sinds maart dit jaar zien we verder nog de contouren van een groot en complex hoofd-schouderpatroon. Dit patroon wordt echter pas definitief geactiveerd onder de neklijn van 506,20. Vanuit dit patroon is dan een koersdoel te berekenen van 475.

Stijgende wig
Vandaag voert de AEX de opwaartse druk verder op met een beweging boven de weerstandszone van vorige week bij 519 – 520. Zolang de AEX onder de 522,70 (vorige lagere top) weet te blijven, moeten we in de komende dagen zeer alert blijven op de vorming van nieuwe toppatronen. Hiermee zouden ook de contouren van een stijgende wig zichtbaar worden waarbij de bodems sneller oplopen dan de toppen. De onderkant van dit patroon loopt langs de bodems van 505,90 en 512,80 (bodem vorige week). Deze bodemlijn loopt dagelijks ongeveer 1 punt op en is vandaag bij 516,20 te vinden. Een doorbraak onder deze oplopende zeerkortetermijnbodemlijn zou daarbij het signaal kunnen geven dat een top is gezet en de neerwaartse weg wordt voorgezet. Steunpunten zijn hieronder te vinden bij 512,80, de 510 en daaronder komt de 506,20 weer in zicht. De onderkant van de vandaag gevormde opwaartse openingsgap bij 519,50 is het eerste nieuwe steunpunt. Ondank de opwaartse kracht in het kortetermijnbeeld, blijf ik van mening dat de correctieve fase zal worden voorgezet in een minder steil neerwaarts tempo. Boven de 522,70 ontstaat meer opwaartse ruimte, maar ook dan blijft het grote topvormingsproces intact, maar wordt de 2e correctie binnen de grenzen van dit grote topvormingsproces wel definitief afgerond en moeten we op zoek naar een volgend startpunt voor een volgende (3e) correctie.

korte termijn lange termijn Steunniveaus weerstandniveaus
Short Long 519,50 / 516,20 / 512,80 / 511,30 522,70 / 523,15 / 526,80
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie