--- ---

De zomervakantie zit er weer op en vanaf vandaag hervat ik weer de technische analyse. In de afgelopen weken wist de AEX zijn jaartop iets te verhogen, maar heeft dit invloed op de technische situatie in het langere beeld?

Jaartop verhoogd naar 576,90, maar geen structurele verbeteringen

Als we kijken naar de langere grafiek, de logaritmische maandgrafiek dan zien we dat in de eerste twee maanden van dit jaar de belangrijke sinds 2016 stijgende bodemlijn werd gebroken. Dit was destijds het startpunt van de 1e forsere correctie (10% daling) sinds begin 2016. Uiteindelijk werd een meervoudige bodemzone gevormd, net boven mijn 1e doelzone, bij 516 – 517. In maart was dit toen het startpunt van een krachtige opgaande beweging. Deze beweging zorgde destijds voor een hertest van de jaartop van eind januari bij 573. Na deze hertest in mei volgde de volgende maar beperktere correctie tot aan de 544 eind juni. De herstelbeweging die hierop volgde zorgde eind juli voor een verhoging van de jaartop naar 576,90. Hiermee werd de jaartop ongeveer 4 punten verhoogd. Ik gaf in juli al aan dat een dergelijke beweging niet was uit te sluiten zolang er geen verdere verslechteringen optraden. Toch wist de AEX deze doorbraak niet vol te houden en bleef hij zeer beperkt. Dit zorgt ervoor dat op de maandgrafiek nu een meervoudige toppenzone is ontstaan en er nog geen krachtige volgende opgaande fase in het middellangetermijnbeeld is gestart. Tijdens deze stijging is de voormalige sinds 2016 stijgende bodemlijn niet eens teruggetest. Wel zorgde de krachtige herstelfase in juni – juli ervoor dat een voortzetting van de correctieve fase langer zal duren. Ik blijf bij mijn mening dat de huidige ontwikkelingen nog steeds kunnen wijzen op de eindfase van de langere stijgende trend.

Belangrijke sinds maart stijgende bodemlijn bij 556,30 te vinden
In het middellangetermijnbeeld blijft er dus sprake van een verzwakking sinds begin dit jaar waarbij ik verwacht dat de 2e helft van 2018 nog steeds kan zorgen voor een aanzienlijke verdere daling. Toch zal de terugval fors moeten uitpakken om de sinds 2009 stijgende trend te breken, deze opgaande bodemlijn ligt momenteel nog onder de 500-puntengrens. Ondanks de tijdelijke en beperkte overshoot tot op heden boven de 573 – 574 zone in de afgelopen weken, is er verder dus sprake van een meervoudige toppenzone in de maandgrafiek, waarbij de eerdere toppatronen ook nog niet definitief zijn opgeheven. Zo werden dit jaar op de maandgrafiek een bearish engulfing en een shooting star gevormd. Als we verder kijken naar de gehele beweging vanaf de 544 bodem van eind juni dan zagen we een krachtige opgaande bodemlijn. Deze bodemlijn kende in de afgelopen anderhalve maand een behoorlijk aantal raakpunten waardoor de waarde van deze stijgende steunlijn steeds verder toenam. Eind vorige week werd deze opgaande bodemlijn nipt gebroken waarna afgelopen vrijdag met een forse neerwaartse gap definitief afstand werd gedaan van deze stijgende bodemlijn. Deze doorbraak betekent naar mijn mening dat de opgaande trend sinds eind juni is gebroken en de kans reëel is dat de top voorlopig weer is gezet waardoor een meervoudige toppenzone dit jaar is ontstaan in de zone 573 – 577. Een structurele vervolgbeweging boven zowel de 573 evenals de 577 zorgt voor meer opwaarts potentieel. Maar tot op heden was de eerdere doorbraak boven de 573 slecht te zien als beperkte en tijdelijke overshoot. De gevormde gap is breed en te vinden tussen de 568,70 en 571,30. Verder werd gisteren ook een eerdere opwaartse gap van medio juli volledig gesloten en sloot de AEX voor het eerst in langere tijd weer onder zijn 50-daags gemiddelde. Een belangrijke en volgende te breken steun is de nieuwe en sinds maart stijgende bodemlijn. Deze lijn loopt langs de maartbodem van 516 en de junibodem van 544 en is vandaag te vinden bij 556,30. Dagelijks loopt deze lijn ongeveer een halve indexpunt op. Een neerwaartse doorbraak zou meer bevestiging geven aan een verdere verzwakking en de weg openen voor in eerste instantie een hertest van de 544 bodem. Zolang dat niet gebeurt, blijft een hertest van de toppenzone nog mogelijk in de komende tijd.

Herstelbeweging voor de vorming van een lagere top?
Voor de komende dagen is een (beperkte) opleving mogelijk. De kans is daarbij aanwezig dat een lagere top in het kortetermijnbeeld gevormd kan worden. Eerste weerstand is de oude bekende 564 (top van 2007), waarboven de genoemde neerwaartse gap tussen 568,70 en 571,30 is te vinden. Zolang deze gap grotendeels open blijft staan, mag een snel verder vervolg worden verwacht richting de genoemde sinds maart stijgende bodemlijn bij 556,30. Het grotere topvormingsproces sinds begin dit jaar blijft intact ondanks de recente beperkte verhoging van de jaartop. Ook blijf de vergelijking met het grote topvormingsproces in 2015 nog steeds intact. Als we overigens kijken naar de andere indices dan valt vooral de zwakte op in andere Europese landen en natuurlijk de zeer beperkte herstelbeweging in China (die al zijn langere stijgende bodemlijn heeft gebroken). In de DAX zien we bijvoorbeeld nog steeds een patroon van lagere toppen sinds begin dit jaar en daar staat ook de sinds maart stijgende bodemlijn onder druk. Het blijft naar mijn mening een reële mogelijkheid dat zelfs de sinds 2009 stijgende bodemlijn in de komende tijd gebroken zal worden. Deze is te vinden bij 11.900 en ligt dus relatief zeer dichtbij. Ook zien we in de DAX nog steeds de contouren van een zeer groot en fors hoofd-schoudertoppatroon sinds eind vorig jaar.

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortLong559,50 / 556,30 / 552,50 / 550,40564 / 568,70 / 569,20 / 571,30
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie