Met een krachtige opwaartse beweging brak de AEX gisteren direct door de weerstanden van 520 en 522,70. Hierdoor is meer opwaartse ruimte ontstaan richting de 526,80 tot de zone 531,60 – 533,20.

Krachtige herstelbeweging van 20 punten.

Er zit momenteel aanzienlijk meer kracht in de markt dan waar ik vanuit was gegaan. In een zeer kort tijdsbestek veerde de AEX vanaf de recente bodem van eind augustus bij 505,90 ongeveer 20 punten op. De eerste verbetering in het zeerkortetermijnbeeld trad ruim een week geleden op. Toen werd de dalende kortetermijntoppenlijn van de 2e correctie van dit jaar gebroken. Deze 2e correctie zorgde voor een daling in augustus van 533,20 tot aan de 505,90, net iets meer dan 5% daling. Langs de toppen van 533,20, de 526,80 en de 522,70 was een dalende toppenlijn te trekken. Door zijn steilheid was deze dalende toppenlijn uiteindelijk onhoudbaar. Na de opwaartse doorbraak door deze dalende toppenlijn en de test van de 519 – 520 zone leek een lagere top te zijn ontstaan. Vorige week werd de neerwaartse druk weer opgevoerd waarbij de 2e opwaartse gap in zijn geheel werd gesloten. Deze terugval zorgde slechts voor de vorming van een hogere zeerkortetermijnbodem bij 512,80. Dit was de springplank voor de opwaartse vervolgdoorbraak van gisteren waarbij de AEX met een gap boven zowel de zone 519 – 520 brak evenals boven de meest recente lagere top van 522,70. Hiermee ontstond een verdere verbetering en meer opwaartse ruimte voor de komende dagen. In het technische middellangetermijnbeeld is echter nog niets veranderd. Deze blijft neerwaarts gericht.

AEX op dagbasis

Topvormingsproces sinds mei nog steeds intact
In de komende tijd moeten we op zoek naar een nieuwe modus waarbij ik de kans groot acht dat een volgende correctieve beweging zal starten. De vraag is dus tot hoever de AEX zal oplopen voordat een volgende top wordt gevormd in het korte en middellangetermijnbeeld. Het gehele sinds mei gestarte topvormingsproces blijft nog steeds intact. Pas boven de zone 531,60 – 533,20 lijkt deze de eindfase te zijn ingegaan en boven de jaartop wordt het gehele topvormingsproces pas afgebroken en was er slechts sprake van een langdurige maar zeer beperkte correctieve fase. Als we naar de maandgrafiek kijken dan is er tot op heden sprake van een rimpeling in de stijgende trend en niet van een krachtige terugval die zorgt voor de vorming van een hogere middellangetermijnbodem. Deze verdere correctieve fase blijft momenteel wel mijn uitgangspunt voor de komende tijd voordat de stijgende langetermijntrend wordt vervolgd naar hogere jaartoppen. Vooral de gevormde toppatronen op de maandgrafiek in de afgelopen vier maanden (shooting star, bearish engulfing en dark cloud cover) zijn zeldzame patronen die vaak wijzen op een langere en forsere correctieve fase.

Let op zone 531,60 – 533,20 en let op nieuwe toppatronen
De belangrijkste weerstanden voor de komende dagen liggen bij de lagere toppen die in augustus werden gevormd. Het eerste punt daarbij ligt bij 526,80, daarboven ligt de zone 531,60 – 533,20. Tussenliggend zijn nog kleine punten te vinden bij 528,50 en 529,80. Vooral de zone 531,60 – 533,20 is belangrijk. Daar werd tot op heden een dubbele (lagere) toppenzone gevormd. Ik vergelijk dit geregeld met de situatie van april 2015 tot en met augustus 2015. De toppatronen waren destijds hetzelfde op de maandgrafiek en de bewegingen waren ook bijna identiek. Kijkend naar de maand augustus 2015 zagen we zelfs twee kortstondige testen van de lagere top. Dit zou betekenen dat ook nu een volgende hertest van de 531,60 – 533,20 nog past in hetzelfde beeld. Uiteindelijk moeten we vooral alert zijn op de vorming van toppatronen in de komende dagen. Het eventuele startpunt van een volgende correctieve beweging in de AEX. Ik acht daarbij de kans nog steeds realistisch dat de AEX uiteindelijk de meervoudige en krachtige bodemzone rond de 506,20 neerwaarts breekt. Een zone die in de afgelopen maanden meerdere keren is getest en te sterk werd bevonden.

Onder stijgende kortetermijnbodemlijn van 517,30 treedt verslechtering op
De bovenkant van de AEX hebben we hiermee gedefinieerd. Waar liggen de belangrijkste steunpunten? Het eerste steunpunt is de gisteren gebroken en voormalige lagere top van 522,70. Daaronder ligt de gisteren gevormde opwaartse gap tussen de 519,50 en 521,60. Binnen deze gap ligt verder nog het 50-daags gemiddelde bij 520,40. Een sluiting van de genoemde gap tot aan de 519,50 zou een eerste verzwakking in het kortetermijnbeeld betekenen. Toch moet de AEX onder de nieuwe en steile zeerkortetermijnbodemlijn breken om de volgende top te bevestigen. Deze opgaande bodemlijn loopt dagelijks ongeveer 1 punt op. Hij startte bij de recente bodem van 505,90 en loopt langs de 512,80. Vandaag ligt deze opgaande bodemlijn bij 517,30. Als we nog kijken naar de andere indices dan zien we dat ook de DAX en de STOXX Europe 600 hun dalende toppenlijnen hebben gebroken. Deze bewegingen volgen op de recente tests van belangrijke steunpunten. Daarbij werden de bodems al wel verder verlaagd. Ook hier geldt dat de correctieve fase in het middellangetermijnbeeld nog niet voorbij lijkt te zijn. Grote toppatronen als een hoofd-schouderpatroon zijn nog steeds in ontwikkeling en we moeten bezien tot hoever deze indices kunnen oplopen voordat een volgende (lagere) top wordt gevormd. Voor al deze Europese indices geldt dat de huidige herstelbewegingen nog steeds passen in het negatief gerichte middellangetermijnbeeld.

Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. en afgesloten elke dag voorbeurs. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies.

Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Geef een reactie