--- ---

De druk op de vorige week gevormde lagere top in het zeerkortetermijnbeeld werd gisteren verder opgevoerd. Vandaag lijkt deze top gebroken te worden. Het topvormingsproces wordt daarmee verdere opgerekt.

In het technische beeld van de AEX, net als in veel andere indices, lijkt in de komende tijd het topvormingsproces te kunnen worden voortgezet. Ik acht de kans groot dat hierna de correctieve beweging een vervolg zal krijgen. De vraag voor de komende week is of de dubbele top in het middellangetermijnbeeld bij 572,80 nogmaals wordt getest danwel kortstondig opwaarts wordt gebroken. De meeste indices bleven in de afgelopen weken onder de januari-top. Een van de weinige indices die kortstondig hierboven brak was de Nasdaq 100. De AEX vormde een precieze dubbele top tot op heden. Toch is een tijdelijke overshoot hierboven niet uit te sluiten, waarbij er zelfs nog sprake kan zijn van een volledige terugtest naar de voormalige 2 jaar durende stijgende bodemlijn die eind januari neerwaarts werd gebroken. Dit betekende begin dit jaar het einde van de 2 jaar durende opgaande trend en de start van een nieuwe correctieve periode. Deze 2 jaar durende opgaande trend zorgde uiteindelijk voor een stijging van bijna 200 punten, ofwel ruim 50% vanaf de 378-bodem die in februari 2016 op de borden werd gezet. Tijdens deze periode vonden slechts een klein aantal en zeer beperkte correctieve tegenreacties plaats. De euforie onder beleggers en analisten nam vooral in 2017 steeds verder toe, een risicovolle situatie die begin dit jaar al voor een deel werd gecorrigeerd, maar ik verwacht dat deze fase verder zal doorzetten.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 11 juni 2018

Veel topvormingssignalen
Na een blow-off beweging in de eerste 3 weken van 2018 vond een belangrijke neerwaartse doorbraak plaats onder de genoemde 2 jaar durende stijgende bodemlijn. Een blow-off beweging is vaak een laatste en zeer steile opgaande kortetermijnbeweging binnen de grenzen van een langere stijgende trend. Vooral in de Amerikaanse indices zagen we de afgelopen 2 jaar steeds verdere versteilingen van de stijgende trend, een situatie die we nog niet eerdere hadden gezien. Met de neerwaartse doorbraken die in bijna alle indices plaatsvonden, is een einde aan deze opwaartse trend gekomen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de Europese indices al wel hun 2 jaar durende stijgende bodemlijn hadden gebroken, maar de Amerikaanse indices nog niet tot op heden. Een opvallende index die vorige week deze langere stijgende bodemlijn neerwaarts doorbrak, was de Braziliaanse Bovespa. Deze neerwaartse doorbraken zorgden eind januari voor een vrije val in de meeste indices. Veelal corrigeerden de indices 13% tot 15%. De terugval in de AEX bleef beperkter met een daling van 10% tot de 516 – 517 zone. In de maanden februari en maart vonden een tweetal herstelbewegingen plaatst tot de zone 539,75 – 541. Na de 3e test van de zone 516 – 517 brak de AEX door de 541, wat direct een krachtige verdere opwaartse beweging bewerkstelligde. Uiteindelijk werd recent de gehele correctieve beweging tenietgedaan met een hertest van de jaartop bij 572,80. Deze opwaartse beweging valt echter in een andere technische situatie dan in januari, toen de trend in het middellangetermijnbeeld nog stijgend was. Verder werden er duidelijke toppatronen gevormd. Op de maandgrafiek werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd en in de maand mei een shooting star. Op de weekgrafiek werd een dark cloud cover gevormd bij de jaartop. Ook lijkt deze situatie qua bewegingen en qua tijdsduur sterk op het grote topvormingsproces dat in de maanden april 2015 tot en met september 2015 plaatsvond. De kans is naar mijn mening groot dat het topvormingsproces zal worden voortgezet deze maand, maar dat de volgende correctieve fase binnenkort start tot mogelijk lagere niveaus onder de meervoudige bodemzone van 516 – 517.

Vervolg correctieve beweging start onder de 550,40-bodem
Als we kijken naar het kortetermijnbeeld dan zagen we recent een doorbraak onder de steil stijgende bodemlijn vanaf de maart-bodem van 516. De dag voor deze neerwaartse doorbraak vond een hertest en vorming van een dubbele top bij 572,80 plaats. De mini-correctie die hierna volgde stokte tot op heden precies bij de 550,40, de bovenkant van de voormalige tijdelijke consolidatiezone bij 548,60 – 550,40. Dit is tevens de neklijn van een hoofd-schouderpatroon dat nog steeds ontwikkeling lijkt te  zijn. De vraag voor de komende dagen is waar de huidige zeerkortetermijnherstelbeweging zal eindigen. Tot op heden werd een top gevormd bij 566, maar een doorbraak hierboven lijkt realistisch vandaag. Daarboven ligt nog de dubbele jaartop bij 572,80. Een slot hierboven zou een overshoot kunnen betekenen richting de 579,50 tot de voormalige stijgende bodemlijn van 585. Toch acht ik de kans reeel dat een AEX onder de 572,80 zal blijven. De technische indicatoren zijn de afgelopen twee weken verslechterd na de hertest van de toppen van het afgelopen jaar. Ook zagen we het einde van de tussentijdse correctieve bewegingen in de intermarktindicatoren (eurodollar en 10-jaars rente). Vanaf de 550,40-bodem zien we een steil oplopende bodemlijn die nu bij 557,50 ligt, het eerste steunpunt. Daaronder ligt nog het oplopende 50-daags gemiddelde bij 555 en natuurlijk de belangrijke 550,40. Pas een beweging daaronder zorgt voor de bevestiging van het topvormingsproces in het kortetermijnbeeld. Onder de 557,50 treedt overigens de eerste verzwakking op in het zeerkortetermijnbeeld.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortLong557,50 / 555 / 550,40 / 548,60566 / 572,80 / 579,50 / 585
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie