--- ---

De beweeglijkheid in de aandelenmarkten is zeer laag. Al 8 dagen beweegt de AEX in een zeer smalle bandbreedte. Door de oplopende kortetermijnbodemlijn wordt deze steeds smaller en zal de AEX een richting moeten kiezen.

Zeer steil oplopende kortetermijnbodemlijn vandaag bij 440,70

Ongeveer 2 weken geleden brak de AEX met een tweetal opwaartse gaps door een tweetal belangrijke weerstanden. De eerste weerstandszone lag bij 531,60 – 533,20. Dit was sinds mei de eerste lagere toppenzone die meerdere keren werd getest in de afgelopen maanden. De tweede weerstand was de voormalige jaartop van mei bij 537,80. Na deze krachtige opwaartse doorbraken is de AEX stilgevallen. Hij beweegt al ongeveer anderhalve week in een zeer smalle bandbreedte tussen de 539 en 543. Daarbij werd de bovenkant bijna dagelijks getest waarbij een aantal kleine potentiele toppatronen werden gevormd, zoals de gevormde hanging man van gisteren. De opwaartse doorbraak boven de belangrijke weerstanden van de afgelopen maanden heeft dus geen krachtig vervolg gekregen. De euforie lijkt enigszins tot stilstand te zijn gekomen. We moeten dan ook zeer alert blijven op verslechteringen in de aandelenmarkten die kunnen aangeven dat de opwaartse doorbraak een ‘valse’ doorbraak was waarna een volgende correctieve beweging kan worden opgestart. Een eerste en belangrijk steunpunt is de steil opgaande bodemlijn. Deze startte bij de bodem van eind augustus van 505,90 en loopt langs de hogere bodems van 512,80 en 527. Met een intraday-dieptepunt gisteren bij 539,70 werd deze opgaande bodemlijn opnieuw getest. Vandaag is deze steile bodemlijn te vinden bij 540,70. Een structurele slotkoers hieronder zou een eerste duidelijke verzwakking zijn in het kortetermijnbeeld.

AEX op dagbasis

Bevestiging voor eventuele top onder de zone 537 – 537,80
Een doorbraak onder de genoemde en steil opgaande kortetermijnbodemlijn bij 540,70 is niet genoeg om te kunnen spreken van de vorming van een top. Het zou een eerste verzwakking in het krachtige opgaande beeld zijn. Daaronder moet nog bevestiging optreden met een beweging onder de bodem van afgelopen week bij 539,25 maar ook onder de voormalige jaartop van 537,80 en de sluiting van de meest recente opwaartse gap tussen de 537 en 537,80. Zodra deze steunniveaus neerwaarts worden gebroken, lijkt de top in het kortetermijnbeeld te zijn gezet en mag een verder neerwaarts vervolg worden verwacht. Dit zou betekenen dat de ‘saaiwaartse’ en smalle consolidatiefase in het zeerkortetermijnbeeld neerwaarts ten einde komt en de eerdere krachtige opwaartse doorbraak weer wordt opgeheven. Een andere belangrijke bevestiging die in tot topvormingsscenario zou moeten worden gegeven, is een vergelijkbare neerwaartse beweging in meerdere andere (buitenlandse) indices.

Belangrijke middellangetermijnbodemlijn bij 523
De bodem van eind augustus betekende een test van de zware en sinds maart aanwezige horizontale steunzone. Met de vorming van een bodempatroon (doji-hammer en island reversal) werd het startsein gegeven voor een herstelbeweging. Ik had echter niet verwacht dat dit herstel zo ver zou reiken en het grote sinds mei aanwezige topvormingspatroon zou beëindigen. Hierdoor is de euforie intact gebleven die markt al sinds eind vorig jaar in zijn greep houdt. Daarbij werd in de periode van december vorig jaar tot en met mei een stijging gerealiseerd van 92 punten zonder correctieve tegenreacties. Een zeer lange periode zonder correcties. Alleen tijdens het grote topvormingsproces in de afgelopen maanden werden een tweetal correcties ingezet. Deze bleven echter beperkt tot 5% en 6% waarbij de zone rond 506 telkens het eindpunt bleek te zijn. Hierdoor is de gehele beweging op de maandgrafiek slechts een rimpeling in de stijgende middellangetermijntrend vanaf de belangrijke langetermijnbodem van februari 2016 bij 378. Om een krachtige volgende correctie in het middellangetermijnbeeld te starten, is het belangrijk dat de sinds februari 2016 stijgende bodemlijn neerwaarts wordt gebroken. Deze is momenteel te vinden bij 523 en loopt maandelijks ongeveer 7 punten op. Een doorbraak hieronder zou een duidelijke verzwakking inhouden in het middellangetermijnbeeld opleveren, maar zover is het nu nog niet.

Komende dagen richting kiezen uit zeer smalle consolidatiefase
In de afgelopen tijd zien we vanuit de technische indicatoren de nodige risico-signalen. Zo testte de VIX zijn bodems van de afgelopen jaren waarna de dalende kortetermijntoppenlijn opwaarts werd gebroken. Zo zien we verder op zowel de maand- als weekgrafiek een duidelijke situatie van negatieve divergentie met de RSI. Deze divergentie lijkt ook in de daggrafiek aanwezig te zijn, waarbij ook de MACD op het punt staat een negatieve crossing te maken. Een dergelijke situatie zien we ook in veel andere indices. Maar een beweging onder de genoemde stijgende bodemlijn van nu 540,70 met bevestiging onder de 537 is nodig voor een duidelijke verzwakking en wijzen op topvorming. Daaronder kan de weg naar de genoemde 523 worden ingezet. Zolang deze bewegingen naar beneden uitblijven, blijft de opwaartse tendens intact en is de huidige consolidatie te zien in het licht van de vorming van een volgende hogere kortetermijnbodem. Door de steeds smaller wordende handelsruimte zal de AEX binnen enkele dagen een vervolgrichting moeten kiezen. Een slotkoers boven de 543 zet de weg naar hogere koersen weer open. Na de stijging van ongeveer 37 punten, is er nog een potentieel van ongeveer 20 punten tot aan het belangrijke volgende langetermijndoel dat ik vorig jaar al aangaf van 564. Hier ligt de top uit 2007. Hieronder liggen nog horizontale weerstanden bij 551,70 en 559,40. De bovenkant van het sinds eind augustus steile maar smalle (10 punten breed) trendkanaal is vandaag alweer te vinden bij 551. Dit is boven de 543 het eerstvolgende richtpunt in het kortetermijnbeeld.

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
NeutralLong540,70 / 539,25 / 537-537,80542,90 / 551 / 551,70 / 559,40 / 564
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie