--- ---

Het eind vorige week gevormde toppatroon kreeg gisteren een neerwaarts vervolg. Hiermee is het patroon gevalideerd. Het topvormingsproces krijgt hiermee meer vorm in zowel het korte- als middellangetermijnbeeld.

De herstelbeweging van de afgelopen drie weken werd gisteren beëindigd. Eind vorige week zagen we al een van de grootste opwaartse evenals een van de grootste neerwaartse intraday bewegingen van dit jaar. Hiermee werd een groot toppatroon in de daggrafiek geplaatst, een zogenoemde dark cloud cover. Belangrijk bij de vorming van een top- danwel bodempatroon is het vervolg in de daaropvolgende handelsdagen. Bij de vorming van dit toppatroon was het belangrijk dat de AEX onder de intraday-bodem van dit patroon terecht zou komen. Deze bodem lag bij 557,40 en werd gisteren met een intraday-bodem bij 556,50 bevestigd. Deze bevestiging van het toppatroon viel overigens samen met meerdere neerwaartse signalen in het kortetermijnbeeld. Als we kijken naar de herstelbeweging van de afgelopen drie weken dan zagen we vanaf de 550,40-bodem een oplopende kortetermijnbodemlijn. Deze was gisteren opgelopen naar een niveau van 560,30 en werd uiteindelijk ook op slotbasis neerwaarts gebroken. Tevens ondernam de AEX voor het eerst sinds 5 april een poging om het 50-daags gemiddelde onder druk te zetten. Hij sloot hier nog wel boven, maar gaf wel een eerste speldenprik met een intraday-beweging onder dit gemiddelde. Het 50-daags gemiddelde is momenteel bij 558,20 te vinden. Als laatste bleef een klein deel van de openingsgap van gisteren openstaan. Deze ligt nu tussen 561,40 en 561,70.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 18 juni 2018

Groot topvormingsproces intact
In het middellangetermijnbeeld is er nog steeds sprake van een groot topvormingsproces. Als we kijken naar de bewegingen van dit jaar dan zien we een belangrijke dubbele top bij 572,80. Daarbij werd de 1e top in januari nog gevormd binnen de grenzen van een stijgende middellangetermijntrend. De 2e top in mei werd gevormd in een andere en neerwaarts gerichte situatie. Deze hertest was ook te zien als terugtest naar de voormalige 2 jaar durende stijgende bodemlijn. De maanden april en mei werden gekenmerkt door een zeer krachtige opgaande beweging waarbij de AEX steeg van 516 naar 572,80. Deze beweging vond plaats zonder noemenswaardige tegenreacties, alleen in april vond een smalle consolidatiefase plaats. De euforie leek in zijn geheel terug in de markt. Ik gaf echter aan dat we zeer oplettend moesten zijn en de kans groot was dat in de 2e helft van 2018 een voorzetting van de dalende trend zou plaatsvinden. Daarbij acht ik de kans reëel dat de meervoudig gevormde bodemzone bij 516 – 517 neerwaarts zal worden gebroken. Het belangrijkste signaal werd in januari gegeven voor een draai in het langeretermijnbeeld. Destijds werd de 2 jaar durende stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken, deze doorbraak vond plaats na een klassieke blow-off fase in de eerste weken van januari. Dit betekende toen het einde van de opwaartse en zeer krachtige meerjarige trend waarbij er slechts enkele keren sprake was van een kleine correctieve tegenreactie van 5% tot 6%. Ook lijkt de huidige situatie zeer sterk op het grote topvormingsproces dat in 2015 plaatsvond. We zagen destijds in een periode van 5 maanden ook de vorming van een dubbele top (zone 505 – 510) met daartussen een forsere correctie. Uiteindelijk werd na deze periode een zeer forse correctieve beweging van ongeveer 25% daling ingezet. Buiten de vergelijking met dit scenario en de doorbraak onder de langere stijgende bodemlijn zagen we bij de vorming van de dubbele top ook de vorming van een bearish engulfing en een shooting star in de maandgrafiek bij beide toppen. Op de weekgrafiek werd bij de meest recente top ook nog een dark cloud cover gevormd. Er is dus een groot topvormingsproces in de maak dat de komende maanden kan worden voortgezet.

Seinen staan op rood in het kortetermijnbeeld
In het kortetermijnbeeld is de kans groot dat de druk op de recente bodem bij 550,40 wordt opgevoerd. Deze bodem werd gevormd tijdens de recente mini-correctie na de doorbraak onder de 2 maanden durende opgaande bodemlijn van de 3e herstelbeweging van dit jaar in de maanden april en mei. Onder deze bodem wordt het topvormingsproces afgerond en bestaat de kans op een neerwaartse versnelling in de komende weken richting in eerste instantie de 541. Hier liggen de toppen van de eerste 2 herstelbewegingen in februari en maart van dit jaar. Ook de technische indicatoren gaven recent al verkoopsignalen op hoge niveaus. De neerwaartse crossing in de MACD is intact gebleven en het herstel in de RSI was een terugtest richting de eerder gebroken stijgende bodemlijn. Voor vandaag ligt de eerste weerstand bij de gisteren gebroken stijgende kortetermijnbodemlijn bij 560,90. Daarboven liggen verder nog de kleine openstaande gap tussen 561,40 en 561,70 en de bovenkant van het toppatroon bij 569,20. Het eerste steunpunt ligt bij de recente bodem van 555,80 waaronder direct de aanval kan worden ingezet op de 550,40. Daar ligt voor de komende dagen het belangrijkste steunpunt dat gebroken moet worden om de neerwaartse weg voort te zetten en de top te bevestigen in het middellangetermijnbeeld.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortLong555,80 / 550,40 / 548,60 / 545,40560,90 / 561,40-561,70 / 569,20 / 572,80
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie