--- ---

In een kort tijdsbestek is de AEX krachtig hersteld vanaf de meervoudig geteste bodem rond 544. Toch acht ik de kans reeel dat een volgende lagere top wordt gevormd en de neerwaartse weg wordt vervolgd.

2e lagere top in de maak? Dalende toppenlijn bij 565,10 te vinden

Ruim 3 weken geleden brak de AEX neerwaarts door zijn 50-daags gemiddelde. Sinds begin april hadden we geen AEX stand meer gezien onder dit gemiddelde. De afgelopen 3 weken leek de handelsruimte beperkt door de bewegingen tussen het dalende 50-daags gemiddelde en het afvlakkende 200-daags gemiddelde. Begin vorige week wist de AEX eenmaal onder het 200-daags gemiddelde te sluiten, maar dat bleek een eenmalige en valse doorbraak te zijn. Daarvoor zagen we al een eenmalige en valse opwaartse doorbraak boven het 50-daags gemiddelde. Hij vormde destijds een top bij 560,35. Gisteren brak hij op slotbasis opnieuw boven het 50-daags gemiddelde. Zodra deze beweging structureel is (meerdere dagen) dan lijkt een langere herstelfase in te treden en gaat ook het topvormingsproces langer duren. Toch is de kans aanwezig dat deze doorbraak slechts van korte duur zal zijn. Als we kijken naar de bewegingen sinds de hertest van de jaartop bij 572,80 in mei dit jaar, dan zien we nog steeds een patroon van lagere toppen. De 1e lagere top werd daarna bij 569,20 gevormd en langs deze toppen is een langzaam dalende toppenlijn te trekken die vandaag bij 565,10 ligt. Zodra de AEX vandaag weer onder zijn 50-daags gemiddelde sluit, lijkt ook deze opwaartse beweging ten einde en slechts een valse doorbraak uit de bandbreedte tussen deze gemiddelden. Het 50-daags gemiddelde is vandaag te vinden bij 558,70. Het oplopende 200-daags gemiddelde is overigens te vinden bij 547,70.

Voorzetting correctie in 2e helft van 2018
Het grotere topvormingsproces is nog steeds intact. Dit proces werd begin dit jaar gestart. In de eerste 3 weken van januari vond nog een klassieke blow-off beweging plaats. Dit is een krachtige en steile opgaande kortetermijnbeweging die zorgde voor een verhoging van de jaartop naar 572,80. Deze bewegingen vinden vaak aan het einde van een langere stijgende trend plaats. Eind januari werden zowel de blow-off beweging evenals als de 2 jaar durende opgaande trend gebroken. Dit was een duidelijke verslechtering in het middellangetermijnbeeld. Deze opgaande trend startte bij de bodem van 378 in februari 2016 en zorgde voor een stijging van ruim 50% zonder grotere correcties. Er vonden slechts een beperkt aantal tegenreacties plaats van 5% tot 6% per keer. De vrije val beweging van begin dit jaar tot aan de 516 was de eerste grotere correctie sinds begin 2016. Na de vorming van een drievoudige steunzone bij 516 – 517 vond een zeer krachtige opgaande herstelbeweging plaats in april-mei. Deze zorgde voor een hertest van de jaartop. Hierdoor is een dubbele top gevormd bij 572,80. Daarbij werd bij de januari-top nog een bearish engulfing op de maandgrafiek geplaatst en in mei een shooting star op de maandgrafiek en een dark cloud cover op de weekgrafiek. Inmiddels is de steile opgaande bodemlijn van deze herstelbeweging alweer gebroken en een nieuwe correctiefase aangebroken. Deze bewegingen van dit jaar lijken ook zeer sterk op de bewegingen die tijdens het grote topvormingsproces in 2015 plaatsvonden. De kans op een krachtig en langdurig neerwaarts vervolg in de komende maanden acht ik dan ook groot. De grote vraag hierbij is op de in 2009 gestarte bullmarkt intact zal blijven. De onderkant van deze bullmarkt ligt nu nog net onder de 500-puntengrens. Een index als de HangSeng China Enterprises Index heeft deze lange stijgende trend al gebroken en in de DAX wordt de druk op deze bodemlijn steeds verder opgevoerd. In die index zien we overigens ook de contouren van een groot hoofd-schouderpatroon dat in de afrondende fase lijkt te zitten. Kortom de bullmarkt lijkt steeds verder onder druk te komen en de kans op verdere verslechteringen in de komende maanden acht ik realistisch.

Op weg naar 544 en lager in de komende weken
In het kortetermijnbeeld werden recent al duidelijke verdere verzwakkingen gevormd, met onder andere de beweging onder de 550,40. De huidige herstelbeweging zorgt niet voor een verandering van mijn visie. Wel zorgt deze beweging dat het topvormingsproces in het kortetermijnbeeld meer tijd in beslag neemt. Voor vandaag is het belangrijk dat de AEX weer onder het 50-daags gemiddelde sluit dat bij 558,70 is te vinden. Als dat niet gebeurt, kan de opwaartse druk richting de dalende kortetermijntoppenlijn worden opgevoerd die bij 565,10 is te vinden. Het eerstvolgende steunpunt ligt bij de maandag gevormde opwaartse gap tussen de 555,30 en 556,30. Een sluiting van deze gap zou een volgende verslechtering betekenen van de herstelbeweging sinds begin vorige week. Daaronder mag de druk op de onderliggende steunpunten weer snel worden verwacht. Deze punten liggen bij de oude bekende 550,40 en het oplopende 200-daags gemiddelde van nu 547,70. Ook is er natuurlijk nog de recent gevormde drievoudige bodemzone rond de 544 als steunzone aan te wijzen. Dit is de bodem tot op heden na de hertest van de jaartop in mei bij 572,80. Na meer bevestiging dat een 2e lagere top is gevormd, verwacht ik een neerwaartse versnelling waarbij deze steunpunten mogelijk al snel kunnen worden gebroken. Voor de komende periode houd ik rekening met een krachtig neerwaarts vervolg waarbij uiteindelijk ook de sterke steunzone rond 516 – 517 kan worden gebroken in de 2e helft van dit jaar. Pas boven de 565,10 treedt een verdere verbetering op en lijkt een langere consolidatiefase te ontstaan.

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortLong555,30 / 550,40 / 547,70 / 543,90558,70 / 561,60 / 565,10 / 569,20
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie