--- ---

In bijna een rechte lijn is de AEX dit jaar opgelopen vanaf de bodem van 2 januari bij 540,35 tot bijna de 564. Voor de komende dagen moeten we bezien of deze weerstand te sterk is, of dat er een structurele doorbraak plaatsvindt.

2 opwaartse gaps tussen alle ‘witte’ candlesticks

De opgaande trend is krachtig en ook in de eerste 7 handelsdagen van dit jaar vond er een snelle en sterke voortzetting plaats. De teller tussen top en bodem van dit jaar staat inmiddels alweer op 23 punten stijging vanaf het dieptepunt. We moeten terug naar december 2016 om een dergelijk snelle en krachtige beweging te zien in de daggrafiek van de AEX. De eerste handelsdag van dit jaar zorgde nog voor een eerste speldenprik onder de belangrijke stijgende middellangetermijnbodemlijn, maar dit bleek tot op heden slechts een valse en kortstondige doorbraak. Als we kijken naar de beweging vanaf de bodem van 2 januari dan zien we ook een tweetal opwaartse gaps tussen alle ‘witte’ candlesticks. Een witte candlestick betekent dat de slotkoers hoger ligt dan de openingskoers. De eerste gap ligt tussen de 545,40 en 546,10. Deze gap werd gevormd na de plaatsing van het bodempatroon op 2 januari, een zogenoemde hammer. De 2e opwaartse gap ligt tussen de 558,15 en 559,50. Gisteren werd verder de jaartop opnieuw opgehoogd naar een niveau van 563,30. Hiermee is de belangrijke weerstand van 564 op minder dan 1 punt genaderd. Voor de komende dagen moeten we bezien of er een structurele doorbraak zal plaatsvinden (die zorgt voor een verhoging van mijn kortetermijnopinie) of dat rond dit niveau een belangrijke top zal worden gevormd. Een intraday of eendaagse doorbraak is daarbij overigens geen structurele doorbraak.

Boven de 564 liggen volgende langetermijndoelen bij 590 en 610
De weerstand bij 564 is de dubbele top uit 2007. Dit was destijds het startpunt van een forse en langdurige bearmarkt die de AEX begin 2009 terugbracht tot onder de 200 puntengrens. Een opwaartse doorbraak hierboven zou een volgende fase in de stijgende langetermijntrend starten en de opwaartse weg openen richting de volgende doelen die bij 590 en 610 zijn te vinden. In mijn visie voor 2018 af ik aan dat deze doelen voor dit jaar als richtpunten boven de markt hangen, maar de kans op forsere tussentijdse correcties wel is toegenomen. Deze forsere correcties had ik al in 2017 verwacht, maar de euforische markt besloot anders. De AEX is in 2017 zeer krachtig opgelopen waarbij er slechts een tweetal kleine tussentijdse correcties in de zomermaanden plaatsvonden van 5% en 6%. Verder was de 3e tegenreactie slechts een mini-correctie van 4% in november vorig jaar. Het uitblijven van correcties (die de ondergrenzen van een stijgende trend bepalen), de grote toppatronen die zonder moeite worden gebroken, wijst nog steeds op de aanwezige hoge euforie onder beleggers. Elke beperkte terugval zien ze als instapgelegenheid en ‘forse correctie’. Dit brengt voor het nieuwe jaar aanzienlijke risico’s met zich mee op een forsere tegenreactie. Maar ook nu blijkt het startpunt aan het begin van het jaar opnieuw een vals signaal tot op heden.

Belangrijke stijgende middellangetermijnbodemlijn bij 546
Voor de komende dagen moeten we bezien of er rond de 564 een top wordt gevormd, of dat er een structurele doorbraak plaatsvindt. Net boven de 564 ligt bij 566 nog de stijgende kortetermijntoppenlijn en bij 572 het 161,8% Fibonacci-projectieniveau van de consolidatiefase van de afgelopen twee maanden. Een overshoot van enkele dagen is mogelijk, maar de kans op de vorming van een top acht ik groot. We zien verder nog steeds duidelijke negatieve divergentie in de AEX. De RSI is alweer de 70 puntengrens genaderd, maar de vorige top in de AEX (november) ging gepaard met een aanzienlijk hogere RSI. Toch kan een forsere correctie pas worden ingezet zodra de sinds februari stijgende bodemlijn wordt gebroken. Deze kent een groot aantal raakpunten over de afgelopen 2 jaar en is momenteel bij 546 te vinden. Pas daaronder zal een forsere correctie worden opgestart en zolang dat niet gebeurt, blijft de opwaartse druk intact. Een eerste aanwijzing voor topvorming treedt op zodra de gap (558,15 – 559,50) wordt gesloten en de AEX onder de novembertop van 557,80 terecht komt. Daaronder liggen verder nog steunpunten bij 552, de 1e opwaartse gap van dit jaar en natuurlijk de zeer belangrijke 546 stijgende bodemlijn.

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Long 558,15–559,50 / 557,40 / 552 / 546,10 564 / 566, / 572
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie